Jordforureningsloven § 57

 1. § 57
  Miljømyndighederne har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse, jf. dog stk. 2, adgang til offentlige og private ejendomme og lokaliteter samt transportmidler for at føre tilsyn efter § 65, § 66 og § 66 a samt efter tilsvarende regler udstedt i medfør af loven og for at foretage foranstaltninger efter kapitel 2-4, § 68, stk. 1, 2 og 4, § 73 a og § 73 b. Miljømyndighederne har herunder adgang til at fotografere, kopiere eller medtage dokumenter samt medtage andre genstande uden vederlag. Kvittering for medtagne genstande skal udleveres. Tilsvarende gælder de personer, der af disse myndigheder er bemyndiget hertil, Sundhedsstyrelsen samt personer, der er meddelt adgang efter § 58, stk. 1.
 2. Stk. 2.
  Adgang efter stk. 1 kræver retskendelse, hvor adgangen sker med henblik på at lade påbudte foranstaltninger udføre, jf. § 68, stk. 1. Der kræves dog ikke retskendelse, hvis
  1. 1) der foreligger en situation som beskrevet i § 68, stk. 2, eller
  2. 2) adgangen til at gennemføre undersøgelsespåbud eller oprydningspåbud er påkrævet for at forebygge, at den i § 68, stk. 2, nævnte situation opstår.
 3. Stk. 3.
  Politiet yder myndighederne og personer, der af disse er bemyndiget hertil, bistand ved udøvelse af beføjelserne efter stk. 1 og 2. Miljø- og fødevareministeren kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte nærmere regler herom.