Jordforureningsloven § 6

 1. § 6
  Som et led i kortlægningen efter § 4 og § 5 fastlægger regionsrådet med henblik på en videre offentlig indsats de arealer, hvor der er forurening eller forureningskilder, der kan
  1. 1) have skadelig virkning på grundvand,
  2. 2) have skadelig virkning på overfladevand,
  3. 3) have skadelig virkning på internationale naturbeskyttelsesområder eller
  4. 4) have skadelig virkning på mennesker på et areal med bolig, børneinstitution eller offentlig legeplads.
 2. Stk. 2.
  Kommunalbestyrelsen fastlægger de arealer, der anvendes til bolig, børneinstitution eller offentlig legeplads. Oplysninger herom videregives til regionsrådet til brug for regionsrådets fastlæggelse af arealer efter stk. 1, nr. 4. Kommunalbestyrelsen fastlægger endvidere de arealer, der anvendes til rekreativt område, alment tilgængeligt område, kolonihave, sommerhusgrund eller institution. Oplysninger herom videregives til regionsrådet til brug for regionsrådets administration af bestemmelserne i § 8 og § 9.
 3. Stk. 3.
  Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte nærmere regler om regionsrådets fastlæggelse af arealer efter stk. 1, herunder at arealer uden for områder med særlige drikkevandsinteresser og uden for indvindingsoplande for nuværende og fremtidige almene vandforsyninger ikke skal fastlægges, og om tidsfrister, anvendelse af it-systemer m.v.