Jordforureningsloven § 61

 1. § 61
  Miljø- og fødevareministeren kan pålægge regionsrådene eller kommunalbestyrelserne at tage spørgsmål, herunder konkrete sager, vedrørende jordforurening op til behandling og afgørelse.
 2. Stk. 2.
  Ministeren kan i særlige tilfælde pålægge et regionsråd at gennemføre undersøgelses- og afværgeforanstaltninger på arealer, der er kortlagt eller kunne have været kortlagt, jf. § 5.
 3. Stk. 3.
  Ministeren kan endvidere pålægge regionsråd og kommunalbestyrelser at tilvejebringe oplysninger til brug for vurdering af forhold, der reguleres efter denne lov inden for den enkelte kommunes eller den enkelte regions område. Oplysningerne kan forlanges afgivet i en bestemt form.
 4. Stk. 4.
  Ministeren kan fastsætte nærmere regler om, at regionsrådene og kommunalbestyrelserne skal indsende indberetninger om deres kortlægnings- og tilsynsvirksomhed, herunder om resultaterne af målinger og undersøgelser.
 5. Stk. 5.
  Regionsrådet afgiver en årlig indberetning til ministeren om gennemførte aktiviteter efter loven, afholdte udgifter og om den planlagte indsats, budgetter m.v. for det kommende år.
 6. Stk. 6.
  Ministeren kan fastsætte nærmere regler om regionsrådets indberetning efter stk. 5.
 7. Stk. 7.
  Ministeren kan fastsætte regler om myndigheders pligt til digital registrering af oplysninger af betydning for ejendomshandler og om videregivelse og offentliggørelse af sådanne oplysninger.