Jordforureningsloven § 94

 1. § 94
  Loven træder i kraft den 1. januar 2000, jf. dog stk. 2.
 2. Stk. 2.
  Miljø- og fødevareministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelsen af § 14.
 3. Stk. 3.
  Samtidig med ikrafttrædelsen af denne lov ophæves
  1. 1) lov nr. 420 af 13. juni 1990 om affaldsdepoter, jf. lovbekendtgørelse nr. 939 af 27. oktober 1996, og
  2. 2) lov nr. 214 af 28. april 1993 om en værditabsordning for boligejere m.v.
 4. Stk. 4.
  Et påbud er kun bindende for en panthaver efter § 45 eller miljøbeskyttelseslovens § 83 a, stk. 4-6, som affattet ved denne lovs § 90, nr. 6, hvis pantet er stiftet efter den 1. januar 2000.