Jordforureningsloven § 29

 1. § 29
  Anmodning om oprydning i henhold til værditabsordningen sendes til regionsrådet.
 2. Stk. 2.
  Retten til oprydning i henhold til værditabsordningen kan overdrages til senere erhververe af ejendommen, såfremt ansøgning om oprydning er indgivet inden overdragelsen.
 3. Stk. 3.
  Det påhviler ejeren for egen regning at dokumentere, at en ejendom, som ikke er kortlagt på vidensniveau 2, er forurenet i tilsvarende grad. Regionsrådet kan stille krav til dokumentationsmaterialet svarende til kravet for kortlægning på vidensniveau 2, jf. § 5.
 4. Stk. 4.
  Regionsrådet træffer afgørelse om, hvorvidt ejendommen er omfattet af værditabsordningen. Regionsrådet underretter kommunalbestyrelsen om afgørelsen.