Jordforureningsloven § 13

  1. § 13
    Et areal skal udgå af kortlægningen, når regionsrådet finder det godtgjort, at der ikke er miljø- eller sundhedsmæssigt grundlag for at opretholde kortlægningen af det pågældende areal.
  2. Stk. 2.
    Regionsrådet skal give skriftlig underretning herom til ejere af ejendomme inden for det areal, der ikke længere er kortlagt, og til den pågældende kommune.