Planloven § 34

 1. § 34
  Hele landet er opdelt i byzoner, sommerhusområder og landzoner.
 2. Stk. 2.
  Byzoner er
  1. 1) områder, som i en byudviklingsplan er udlagt til bymæssig bebyggelse,
  2. 2) områder, som i en bygningsvedtægt er udlagt som byggeområder til bymæssig bebyggelse,
  3. 3) områder, som i en byplanvedtægt er udlagt til bymæssig bebyggelse eller offentlige formål,
  4. 4) områder, som i en lokalplan er overført til byzone, og
  5. 5) områder, som ved kommunalbestyrelsens beslutning efter § 33, stk. 1, nr. 2, har opretholdt zonestatus som byzone.
 3. Stk. 3.
  Sommerhusområder er
  1. 1) områder, som i en bygningsvedtægt eller en byplanvedtægt er udlagt til sommerhusbebyggelse,
  2. 2) områder, som i en lokalplan er overført til sommerhusområde, og
  3. 3) områder, som ved kommunalbestyrelsens beslutning efter § 33, stk. 1, nr. 2, har opretholdt zonestatus som sommerhusområde.
 4. Stk. 4.
  Landzoner er de områder, der ikke er omfattet af stk. 2 og 3.
 5. Stk. 5.
  Arealer, der som led i frikommuneforsøg i henhold til § 16 i lov om frikommuner er overført til byzone eller sommerhusområde, forbliver byzone eller sommerhusområde også efter forsøgsperiodens udløb.