Jordforureningsloven § 26

 1. § 26
  Værditabsordningen omfatter ejendomme, som blev anvendt til helårsbeboelse den 18. november 1992, og som er forurenede før den 1. september 1993, jf. dog stk. 3. Ejendomme, som blev anvendt til helårsbeboelse den 18. november 1992, er endvidere omfattet af værditabsordningen, hvis forureningen stammer fra en olietank som omhandlet af bestemmelsen i § 48, stk. 3, 1. pkt., og hvis forureningen er konstateret før den af miljø- og fødevareministeren i medfør af § 48, stk. 1, fastsatte dato, jf. dog stk. 3.
 2. Stk. 2.
  Ved forurenede ejendomme forstås i dette kapitel ejendomme, der er kortlagte på vidensniveau 2, jf. § 5, eller opfylder betingelserne herfor.
 3. Stk. 3.
  Uanset bestemmelsen i stk. 1 omfattes følgende ejendomme ikke af værditabsordningen:
  1. 1) Industriejendomme og ejendomme, der er noteret som landbrugsejendomme i henhold til lov om landbrugsejendomme, samt ejendomme i landområder, der rummer skovbevoksede eller fredskovpligtige arealer i henhold til lov om skove.
  2. 2) Etageejendomme, der anvendes til både bolig og erhverv, hvis mere end 50 procent af etagearealet anvendes erhvervsmæssigt. Lofts- og kælderarealer samt garager, der ikke er indrettet til bolig- og erhvervsformål, indgår ikke i beregningen af etagearealet.
  3. 3) Ejendomme i områder, der er udlagt til sommerhus- eller kolonihavebebyggelse, medmindre ejendommen anvendes til helårsbeboelse, og lovligheden heraf ikke hviler på bestemmelser i § 40, stk. 2, og § 41 i lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 563 af 30. juni 1997 med senere ændringer.
  4. 4) Ejendomme, der ejes af det offentlige.