Jordforureningsloven § 7

 1. § 7
  Inden for de i medfør af § 6, stk. 1, fastlagte arealer, der er kortlagt på vidensniveau 1, foretager regionsrådet gennem tekniske undersøgelser i form af opgravninger, boringer, analyser eller lignende en kortlægning af den mulige jordforurening frem til vidensniveau 2.
 2. Stk. 2.
  Ved kortlægning frem til vidensniveau 2 kan tekniske undersøgelser undlades, i det omfang der i øvrigt foreligger dokumentation, der tilvejebringer et tilsvarende sikkert grundlag for at kortlægge arealet på vidensniveau 2.
 3. Stk. 3.
  Den i stk. 1 og 2 nævnte kortlægning frem til vidensniveau 2 skal gennemføres inden for et år efter, at ejeren af en grund med bolig har anmodet herom. Dette gælder dog ikke grunde med boliger, der er tilmeldt Oliebranchens Miljøpulje.
 4. Stk. 4.
  Kortlægning frem til vidensniveau 2 kan undlades, hvor der efter regionsrådets vurdering som følge af arealets befæstelse ikke er tale om aktuel skadelig virkning på grundvand eller mennesker.