Jordforureningsloven § 12

  1. § 12
    Regionsrådet skal give skriftlig underretning om den endelige kortlægning af et areal på vidensniveau 1 eller 2 til ejere af ejendomme inden for det kortlagte areal og til den pågældende kommune. Ejere skal underrette lejere om regionsrådets afgørelse.
  2. Stk. 2.
    Regionsrådet kan træffe nærmere afgørelse om, at underretningen efter stk. 1 skal ske på en nærmere fastsat måde.
  3. Stk. 3.
    Den skriftlige underretning til ejere af ejendomme, der anvendes til helårsbeboelse og er kortlagt på vidensniveau 2, skal indeholde oplysninger om mulighederne for oprydning efter kapitel 4.