Jordforureningsloven § 51

  1. § 51
    Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om genanvendelse af jord til bestemte formål, herunder regler om kriterier og grænseværdier, om anmeldelse og om, at kommunalbestyrelsen, hvor jorden ønskes anvendt, i særlige tilfælde kan modsætte sig genanvendelsen eller stille vilkår herom.