Jordforureningsloven § 95

 1. § 95
  Afgørelser truffet og forlig indgået efter de i § 94, stk. 3, nævnte love eller efter regler udstedt efter de i § 94, stk. 3, nævnte love bevarer deres gyldighed, indtil der efter denne lov eller efter regler udstedt efter denne lov træffes ny afgørelse. Overtrædelser af sådanne afgørelser straffes efter de hidtil gældende regler.
 2. Stk. 2.
  (Udelades)
 3. Stk. 3.
  Afgørelse om tilbagebetaling af egenbetalingen efter lov om en værditabsordning for boligejere m.v. afgøres efter de regler, der var gældende, da begæringen om oprydning blev indgivet. Regionsrådet kan dog træffe afgørelse om tilbagebetaling efter § 35, stk. 2, 3. pkt.
 4. Stk. 4.
  Tinglysningen af de affaldsdepoter, der er registreret efter lov om affaldsdepoter, opretholdes, indtil depoterne er indført i det i § 14 nævnte register.
 5. Stk. 5.
  (Udelades)