Jordforureningsloven § 63

  1. § 63
    Godkendelse, tilladelse, planudarbejdelse og dispensation i henhold til lov om planlægning, lov om naturbeskyttelse, lov om råstoffer, lov om miljøbeskyttelse, lov om vandforsyning m.v., lov om vandløb og lov om skove er ufornøden i forbindelse med udførelse af undersøgelser og afværgeforanstaltninger efter kapitel 3 og 4. Dette gælder dog ikke, hvis de pågældende love eller bestemmelser heri gennemfører eller er led i gennemførelsen her i landet af De Europæiske Fællesskabers direktiver eller forordninger. Ligeledes finder bestemmelserne i lov om miljøbeskyttelse fortsat anvendelse på håndtering af jord.
  2. Stk. 2.
    Hvis et projekt til afværgeforanstaltninger indebærer, at oppumpet forurenet grundvand skal udledes i vandløb, søer eller havet, skal regionsrådet offentliggøre et projektforslag, således at der gives offentligheden adgang til at afgive indsigelser mod forslaget inden for en frist af fire uger. Offentliggørelse kan ske udelukkende digitalt.
  3. Stk. 3.
    Regionsrådets endelige afgørelse, jf. stk. 2, kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.