Jordforureningsloven § 33

 1. § 33
  Regionsrådet yder efter anmodning lån til egenbetalingen til ejere, som på det tidspunkt, hvor anmodning om oprydning efter værditabsordningen indsendes,
  1. 1) har nået folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension,
  2. 2) får udbetalt pension efter lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. eller lov om delpension eller
  3. 3) modtager efterløn.
 2. Stk. 2.
  Anmodning om lån indsendes til regionsrådet sammen med anmodning om oprydning. Tilsagn om lån meddeles af regionsrådet samtidig med et eventuelt tilsagn om oprydning.
 3. Stk. 3.
  Lånene anvendes umiddelbart til betaling af egenbetalingen og administreres af Udbetaling Danmark. Lånene ydes i øvrigt med de nødvendige tilpasninger på de vilkår om sikkerhed, forrentning, forfald m.v., som er fastsat i lov om lån til betaling af ejendomsskatter. Der kan dog ses bort fra, om lånet kan ligge inden for ejendommens vurdering før oprydningen.
 4. Stk. 4.
  Regionsrådet kan i særlige tilfælde efter anmodning stille garanti for ejerens lån i sædvanlige realkreditinstitutioner til egenbetalingen.
 5. Stk. 5.
  Anmodningen om garanti indsendes til regionsrådet sammen med anmodning om oprydning. Tilsagn om garanti meddeles af regionsrådet samtidig med et eventuelt tilsagn om oprydning.