Jordforureningsloven § 31

  1. § 31
    Egenbetalingen udgør 40.000 kr. i grundbeløb pr. ejendom, dog mindst 7.000 kr. pr. lejlighed.
  2. Stk. 2.
    Egenbetalingen nedsættes for hvert hele år, der går fra det tidspunkt, hvor en forurening er kortlagt på vidensniveau 2, eller hvor ejeren dokumenterer, jf. § 29, stk. 3, at ejendommen er forurenet i tilsvarende grad, til egenbetalingen indbetales. For ejendomme, der før den 1. september 1993 var konstateret forurenede, regnes nedsættelsen dog i forhold til denne dato.
  3. Stk. 3.
    Den årlige nedsættelse, jf. stk. 2, udgør 2.500 kr. i grundbeløb, dog 5.000 kr. for ejendomme med 12 eller flere lejligheder. Egenbetalingen nedsættes maksimalt til 15.000 kr. henholdsvis 30.000 kr. i grundbeløb.