Kemikalieloven § 59

 1. § 59
  Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der
  1. 1) overtræder § 10, stk. 3, § 19, § 22, stk. 1, § 24, stk. 1 og 3, eller EU-forordninger vedrørende de af denne lov omfattede stoffer, blandinger og varer,
  2. 2) undlader at indgive eksportanmeldelse efter § 15 a, stk. 1, og § 15 b, stk. 1,
  3. 3) undlader at indgive meddelelse i henhold til § 25, stk. 2,
  4. 4) tilsidesætter vilkår knyttet til en tilladelse efter § 25, stk. 3,
  5. 5) undlader at efterkomme forbud, påbud eller anmodning efter § 30, § 30 a, § 30 b, § 30 c, § 31, § 32 a eller § 48,
  6. 6) undlader at tilbyde undervisning og udstedelse af beviser efter § 38 b, stk. 7,
  7. 7) undlader at meddele oplysninger efter § 38 f, stk. 4, jf. stk. 1-3, eller § 39,
  8. 8) undlader at foretage undersøgelser som nævnt i § 40 eller § 41 eller undlader at afgive prøver efter § 50,
  9. 9) undlader at klassificere og mærke et stof i overensstemmelse med kravene i den liste, der udarbejdes i henhold til § 21,
  10. 10) modvirker adgang til en ejendom i strid med § 49 eller
  11. 11) ved uforsvarlig omgang med farlige stoffer eller blandinger udsætter menneskers eller husdyrs liv eller sundhed for fare eller forvolder ikke ubetydelig skade på miljøet.
 2. Stk. 2.
  Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er
  1. 1) voldt skade på menneskers eller husdyrs liv eller sundhed eller fremkaldt fare derfor,
  2. 2) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare derfor eller
  3. 3) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel, herunder ved besparelser, for den pågældende selv eller andre.
 3. Stk. 3.
  For overtrædelse af § 22, stk. 1, § 24, stk. 1 og 3, § 25, stk. 3, og krav om godkendelse i henhold til eller vilkår meddelt efter EU-forordninger om bekæmpelsesmidler kan der pålægges en producent, en importør eller en virksomheds ejer eller bruger bødeansvar, uagtet overtrædelsen ikke kan tilregnes den ansvarlige som uagtsom eller forsætlig. For dette bødeansvar fastsættes ingen forvandlingsstraf.
 4. Stk. 4.
  I regler og forskrifter, der udstedes i medfør af § 4 a, § 7 a, § 7 b, § 10, stk. 4 og 5, § 10 a, § 15 c, § 22, stk. 2-4, § 22 a, § 22 b, § 22 c, § 23, § 24, stk. 4, § 26, § 27, § 30, § 30 a, § 30 b, § 30 c, § 30 e, § 31, § 32, § 32 a, § 32 c, § 35, § 36, stk. 2, § 37, § 38 a, § 38 b, stk. 1-3, § 38 d, § 38 e, § 39, § 39 b, § 41, § 42, § 42 a, § 43, § 43 a og § 47 a, stk. 2, kan der fastsættes straf af bøde. Det kan endvidere fastsættes, at straffen kan stige til fængsel i 2 år under omstændigheder som beskrevet i stk. 2.
 5. Stk. 5.
  I regler og forskrifter, der udstedes i medfør af § 22, stk. 2-4, § 23, § 26, § 27 og § 35, kan det fastsættes, at der pålægges en producent, en importør eller en virksomheds ejer eller bruger bødeansvar, uagtet overtrædelsen ikke kan tilregnes den ansvarlige som uagtsom eller forsætlig. For dette bødeansvar fastsættes ingen forvandlingsstraf.
 6. Stk. 6.
  Under omstændigheder som beskrevet i § 59, stk. 2, udmåles en skærpet straf i tilfælde af markedsføring eller anvendelse af ikke godkendte plantebeskyttelsesmidler i strid med artikel 28 og 53 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF, hvis overtrædelsen er begået i forbindelse med udøvelsen af erhverv. Det samme gælder ved overtrædelse af reglerne om besiddelse af plantebeskyttelsesmidler fastsat i medfør af lovens § 4 a.
 7. Stk. 7.
  Er der ved en overtrædelse opnået en økonomisk fordel, konfiskeres denne efter reglerne i straffelovens 9. kapitel, selv om der ved overtrædelsen ikke er voldt skade på miljøet eller sundheden eller fremkaldt fare derfor. Kan der ikke ske konfiskation, skal der tages særskilt hensyn hertil ved udmåling af en bøde, herunder en eventuel tillægsbøde.