Kemikalieloven § 25

 1. § 25
  Meget giftige og giftige stoffer og blandinger må uden rekvisition sælges til
 2. Stk. 2.
  Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler om den i stk. 1, nr. 3, omhandlede meddelelse til miljøministeren og efter forhandling med beskæftigelsesministeren om den i stk. 1, nr. 2, omhandlede meddelelse til Arbejdstilsynet, herunder om fornyet meddelelse og om meddelelsens indhold og form.
 3. Stk. 3.
  Kun apotekere og de forhandlere, der på nærmere bestemte vilkår har fået tilladelse hertil af ministeren, må sælge meget giftige og giftige stoffer og blandinger til andre virksomheder, institutioner og personer end de i stk. 1 nævnte.
 4. Stk. 4.
  Ministeren kan fastsætte regler om, at en tilladelse efter stk. 3 betinges af, at forhandleren betaler et gebyr til dækning af tilsynet med, at vilkårene for tilladelsen overholdes.