Kemikalieloven § 22 b

  1. § 22 b
    Miljøministeren fastsætter regler om, at forhandlere og producenter skal stille visse oplysninger til rådighed i forbindelse med salg af bekæmpelsesmidler til ikke-erhvervsmæssige brugere.