Kemikalieloven § 24

 1. § 24
  Meget giftige og giftige stoffer og blandinger må kun sælges mod rekvisition. Dette gælder dog ikke salg til de i § 25, stk. 1, nævnte virksomheder, institutioner og personer.
 2. Stk. 2.
  Rekvisitionen skal indeholde en nærmere angivelse af det formål, hvortil det pågældende stof eller den pågældende blanding ønskes anvendt. Rekvisitionen skal af politiet være forsynet med en påtegning om, at politiet tillader udlevering til det angivne formål.
 3. Stk. 3.
  Meget giftige og giftige stoffer og blandinger må ikke sælges til personer under 18 år eller i øvrigt overlades til personer, som må antages at ville forvolde skade på sig selv eller deres omgivelser.
 4. Stk. 4.
  Ministeren kan fastsætte regler om, at de i stk. 1 nævnte stoffer og blandinger kun må importeres af de i § 25, stk. 1, nævnte virksomheder, institutioner og personer. Ministeren kan herunder fastsætte bestemmelser om vilkår for en sådan import.
 5. Stk. 5.
  Ministeren kan fastsætte regler om rekvisitionernes form og indhold samt retningslinjer for politiets påtegning af disse. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om, at rekvisition i visse tilfælde ikke kræves.