Kemikalieloven § 22

 1. § 22
  Et stof eller en blanding, der er klassificeret som farligt, må kun sælges i en stærk, hel og forsvarlig tillukket emballage, der er forsynet med særlig mærkning på dansk, jf. dog stk. 3.
 2. Stk. 2.
  Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler om emballering af de i stk. 1 nævnte stoffer og blandinger, herunder om undtagelse fra kravene i stk. 1, om udformning af emballage og om, at bestemte emballagematerialer og -typer skal anvendes, og at sådan emballage ikke må anvendes til andre varer. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om emballering af andre stoffer og blandinger end de i stk. 1 nævnte, såfremt deres egenskaber gør særlige krav til emballagen påkrævet.
 3. Stk. 3.
  Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler om mærkning af de i stk. 1 nævnte stoffer og blandinger, herunder om undtagelser fra mærkningspligten, og om mærkning af andre stoffer og blandinger end de i stk. 1 nævnte. Der kan herunder stilles krav til etikettens udformning og indhold og om, hvilke andre sprog der i særlige tilfælde kan anvendes ved mærkningen. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om, at emballagen skal være forsynet med følbar advarselsmærkning og om udformningen heraf.
 4. Stk. 4.
  Miljøministeren kan i øvrigt fastsætte regler om mærkning af andre varer end de i stk. 1 og 3 nævnte, når varen indeholder eller afgiver et stof eller en blanding, hvis egenskaber gør en sådan mærkning påkrævet.