Kemikalieloven § 39 b

 1. § 39 b
  Miljøministeren fastsætter med henblik på opfyldelse af EU-retlige forpligtelser, der vedrører stoffer, blandinger og andre varer omfattet af denne lov, regler om producenters, importørers og forhandleres egenkontrol og oplysnings- og undersøgelsespligt, herunder pligt til
  1. 1) at sikre, at produktion og varer er i overensstemmelse med fastsatte krav,
  2. 2) at føre register,
  3. 3) at udarbejde og opbevare dokumentation og overensstemmelseserklæringer,
  4. 4) at mærke varer og sikre, at varer ledsages af bestemte oplysninger og dokumentation,
  5. 5) af egen drift at tilbagekalde ulovlige varer fra forhandlere og brugere,
  6. 6) af egen drift at give bestemte oplysninger, herunder oplysninger om ulovlige varer,
  7. 7) efter anmodning at give information og dokumentation til myndigheder i EU på et sprog, der er letforståeligt for den pågældende myndighed, og i øvrigt at samarbejde med myndighederne og
  8. 8) efter anmodning fra en myndighed at identificere dem, de har leveret varer til eller fået leveret varer fra.