Kemikalieloven § 32 a

  1. § 32 a
    Ministeren kan i forbindelse med et forbud mod salg eller anvendelse efter § 30 eller regler udstedt i medfør af § 35 påbyde en producent eller importør for egen regning at tilbagekalde stoffet, blandingen eller varen fra forhandlere eller brugere, når det findes nødvendigt for at sikre, at stoffet, blandingen eller varen ikke medfører alvorlig fare for sundheden eller alvorlig skade på miljøet.
  2. Stk. 2.
    Forhandlere og brugere af et stof, en blanding eller en vare, som tilbagekaldes efter stk. 1, har pligt til at aflevere stoffet, blandingen eller varen til producenten eller importøren efter dennes anvisning.