Kemikalieloven § 41

  1. § 41
    Enhver producent eller importør af et stof eller en blanding, hvorom ansøgning om godkendelse er indgivet efter regler udstedt i medfør af § 35, skal efter anmodning fra ministeren foretage eller lade foretage yderligere undersøgelser end allerede krævet i disse regler.