Kemikalieloven § 26

  1. § 26
    Ministeren kan fastsætte nærmere regler om, i hvilket omfang virksomheder, institutioner og personer, der sælger meget giftige eller giftige stoffer og blandinger, skal føre, opbevare og forevise en fortegnelse over modtagerne af disse stoffer og blandinger, samt i hvilket omfang de i § 24 nævnte rekvisitioner skal opbevares.