Kemikalieloven § 30 a

  1. § 30 a
    Ministeren kan træffe bestemmelse eller fastsætte regler om, at stoffer, blandinger eller varer, der er omfattet af bestemmelserne i § 30, ved salg skal være ledsaget af en brugsanvisning. Der kan herunder stilles krav til udformning og indhold af brugsanvisningen, ligesom der kan stilles krav om, at brugsanvisningen skal være godkendt af ministeren.
  2. Stk. 2.
    Der kan i den i stk. 1 nævnte brugsanvisning fastsættes bindende regler om anvendelse, opbevaring og bortskaffelse af stoffet, blandingen eller varen.