Kemikalieloven § 39

  1. § 39
    Ud over de i § 38 f nævnte oplysninger m.v. skal enhver producent, importør, forhandler eller erhvervsmæssig bruger af et stof eller en blanding efter anmodning fra ministeren eller tilsynsmyndighederne, jf. § 47, give de oplysninger om stoffet eller blandingen, herunder om økonomiske og regnskabsmæssige forhold, som har betydning for myndighedernes administration eller kontrol af loven, af regler fastsat i medfør af loven og af EU-forordninger vedrørende de af loven omfattede stoffer og blandinger. Det samme gælder for producenter, importører, forhandlere og erhvervsmæssige brugere af varer, der er omfattet af loven eller af forordninger som nævnt i 1. pkt.