Kemikalieloven § 22 c

  1. § 22 c
    Miljøministeren kan fastsætte regler om, at en producent eller importør af et stof eller en blanding har pligt til på anmodning at videregive bestemte oplysninger om stoffet eller blandingen til en anden, som agter at anvende stoffet eller blandingen, og for hvem oplysningerne er nødvendige til opfyldelse af krav fastsat i denne lov eller regler i henhold til denne lov eller i EU-forordninger om de stoffer, blandinger eller varer, der er omfattet af loven.