Kemikalieloven § 21

  1. § 21
    Miljøministeren kan udarbejde en liste over stoffer, der er klassificeret som farlige, med angivelse af klassificeringen og krav vedrørende emballering, mærkning og anvendelse, der gælder for hvert stof på listen og for blandinger, hvori stoffet indgår.