Kemikalieloven § 37

  1. § 37
    Miljøministeren kan fastsætte regler om betaling af gebyr til hel eller delvis dækning af udgifter i forbindelse med godkendelsesordningerne for bekæmpelsesmidler, herunder virksomhed, som følger af EU-retlige forpligtelser. Ministeren kan desuden fastsætte regler om forrentning.