Kemikalieloven § 15 a

 1. § 15 a
  Forud for eksport af stoffer og blandinger, der ikke er omfattet af reglerne om eksportanmeldelse i forordningen om eksport og import af farlige kemikalier, jf. forordningens bilag I, og hvis anvendelse i medfør af denne lov eller regler udstedt med hjemmel heri er forbudt eller underkastet strenge restriktioner i én eller flere kategorier eller i én eller flere underkategorier heraf, skal eksportøren indgive en eksportanmeldelse, jf. stk. 5.
 2. Stk. 2.
  Et forbud, jf. stk. 1, foreligger, hvis det pågældende stof eller den pågældende blanding er forbudt til alle anvendelsesformål i én eller flere kategorier eller i én eller flere underkategorier heraf.
 3. Stk. 3.
  En streng restriktion, jf. stk. 1, foreligger, hvis det pågældende stof eller den pågældende blanding er forbudt til alle anvendelsesformål i én eller flere kategorier eller i én eller flere underkategorier heraf med undtagelse af visse særlige anvendelsesformål.
 4. Stk. 4.
  De i stk. 1-3 nævnte kategorier og underkategorier er følgende:
  1. 1) Kategorien »bekæmpelsesmidler« med underkategorierne
   1. a) »plantebeskyttelsesmidler«, jf. § 33, og
   2. b) »biocidmidler«, jf. § 33.
  2. 2) Kategorien »andre stoffer og blandinger« med underkategorierne
   1. a) »stoffer og blandinger til privat anvendelse« og
   2. b) »stoffer og blandinger til erhvervsmæssig anvendelse«.
 5. Stk. 5.
  Miljøministeren fastsætter, hvilke stoffer og blandinger der skal eksportanmeldes efter stk. 1. Denne opgørelse ajourføres mindst én gang årligt.