Kemikalieloven § 35

 1. § 35
  Miljøministeren kan fastsætte regler om godkendelse af biocidmidler eller grupper heraf, der ikke er omfattet af § 34, herunder om:
  1. 1) Krav til ansøgninger, herunder krav om dokumentation for et biocidmiddels sammensætning, anvendelse, fysiske og kemiske egenskaber og virkninger på miljø, menneskers og dyrs sundhed samt dets effektivitet.
  2. 2) Databeskyttelse og dataudveksling.
  3. 3) Kriterier for godkendelse.
  4. 4) Vilkår for godkendelse.
  5. 5) Ændring, forlængelse, tilbagekaldelse og ophør af godkendelser.
 2. Stk. 2.
  Miljøministeren kan fastsætte regler om, hvordan der må reklameres for et godkendt biocidmiddel.
 3. Stk. 3.
  Miljøministeren kan fastsætte regler om, at bekendtgørelse af forskrifter for anvendelse og opbevaring af det godkendte biocidmiddel kan ske ved gengivelse heraf på emballagen.
 4. Stk. 4.
  Miljøministeren kan for biocidmidler eller grupper heraf, som er omfattet af regler udstedt i medfør af stk. 1, fastsætte regler om produktion, import, salg, anvendelse og besiddelse af biocidmidler eller grupper heraf.
 5. Stk. 5.
  Miljøministeren kan fastsætte regler om, at visse stoffer, blandinger og andre varer er omfattet af tilsvarende regler som biocidmidler, herunder at de skal godkendes, jf. stk. 1-4.
 6. Stk. 6.
  Hvis der indføres krav om godkendelse for grupper af biocidmidler eller andre grupper af stoffer, blandinger og andre varer, som hidtil har kunnet importeres, sælges og anvendes uden godkendelse, kan miljøministeren fastsætte regler om, at producenter og importører skal ansøge om godkendelse inden en fastsat frist.