Kemikalieloven § 47 a

  1. § 47 a
    Ministeren kan indgå aftale om hel eller delvis privat finansiering af tilsynet efter denne lov.
  2. Stk. 2.
    Ministeren kan fastsætte regler om betaling af gebyr til hel eller delvis dækning af udgifterne ved tilsyn efter loven, bortset fra tilsyn efter kapitel 7, eller regler fastsat i medfør af loven.