Kemikalieloven § 7 b

  1. § 7 b
    Miljøministeren kan fastsætte regler til opfyldelse af EU-retlige forpligtelser om salg eller import af stoffer, der er beregnet til at indgå i blandinger, der skal godkendes efter kapitel 7.