Kemikalieloven § 10

 1. § 10
  Enhver producent eller importør af et stof eller en blanding skal, ud over de oplysninger der er nævnt i § 38 f, skaffe sig de oplysninger om sammensætning, egenskaber og virkninger, som er nødvendige for at vurdere, hvilke foranstaltninger der skal træffes for at forebygge sundheds- og miljøskader, som kan hidrøre fra stoffet eller blandingen. Producenten eller importøren skal sørge for, at forhandlere og brugere i fornødent omfang får kendskab til stoffets eller blandingens egenskaber og virkninger og til eventuelle sikkerhedsforanstaltninger.
 2. Stk. 2.
  Enhver forhandler eller bruger af et stof eller en blanding skal følge de anvisninger, der måtte være givet for forsvarlig omgang med eller anvendelse af stoffet eller blandingen.
 3. Stk. 3.
  Et stof eller en blanding må ikke sælges under omstændigheder, der er egnet til at vildlede brugerne med hensyn til stoffets eller blandingens anvendelse eller med hensyn til den risiko, der kan være forbundet med stoffet eller blandingen.
 4. Stk. 4.
  Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler om det i stk. 3 nævnte forbud mod vildledende markedsføring, herunder om at bestemte udsagn eller angivelser anses for vildledende, og at bestemte oplysninger skal gives i forbindelse med markedsføring af et stof eller en blanding. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om, at varer, der er omfattet af denne lov, skal være omfattet af det i stk. 3 nævnte forbud.
 5. Stk. 5.
  Ministeren kan bestemme eller fastsætte regler om, i hvilket omfang der ved salg og import af stoffer og blandinger kan henvises til, at stoffet eller blandingen ikke har været gjort til genstand for forsøg med dyr for at opfylde kravene i loven, i regler fastsat i medfør af loven eller i EU-forordninger.