Kemikalieloven § 7 a

  1. § 7 a
    Ministeren kan fastsætte regler, der er nødvendige for anvendelsen her i landet af EU-forordninger vedrørende de af denne lov omfattede stoffer, blandinger og varer, herunder om, hvilke myndigheder der skal administrere forordningerne.