Kemikalieloven § 38 b

 1. § 38 b
  Miljøministeren kan fastsætte regler om autorisation som betingelse for at forhandle, erhvervsmæssigt anvende eller rådgive om anvendelse af bekæmpelsesmidler, og om, at forhandlere skal have ansatte, der er autoriserede.
 2. Stk. 2.
  Miljøministeren kan fastsætte regler om autorisationsordningen, herunder
  1. 1) om, at autorisation forudsætter bevis for at have modtaget undervisning i eller på anden vis at have fyldestgørende viden om miljø- og sundhedsmæssigt forsvarlig anvendelse af bekæmpelsesmidler,
  2. 2) om kravene til undervisningens indhold m.v., om opnåelse og fornyelse af beviset og om generhvervelse af autorisation efter frakendelse,
  3. 3) om, at uddannelsesinstitutioner m.v., som udsteder beviser, straks efter udstedelsen skal foretage digital indberetning til miljøministeren om personer, der har opnået bevis, og
  4. 4) om, at en autorisation kan nægtes, hvis den pågældende er straffet efter § 59, stk. 2, eller efter bestemmelser udstedt i medfør af § 59, stk. 4, 2. pkt., for overtrædelse af regler om plantebeskyttelsesmidler eller efter bestemmelser udstedt i medfør af § 110, stk. 3, 2. pkt., i lov om miljøbeskyttelse for overtrædelse af regler om sprøjteudstyr og indretning af vaskepladser m.v. til plantebeskyttelsesmidler.
 3. Stk. 3.
  Miljøministeren kan fastsætte regler om, at salg af bekæmpelsesmidler, der er godkendt til professionel brug, kun må ske til personer, der er autoriserede efter regler udstedt i medfør af stk. 2.
 4. Stk. 4.
  Der kan opkræves betaling til dækning af kursusudgifterne ved undervisningen, i det omfang udgifterne ikke dækkes af forskellige tilskudsordninger til undervisning.
 5. Stk. 5.
  Miljøministeren fører et offentligt tilgængeligt elektronisk register over autoriserede.
 6. Stk. 6.
  Miljøministeren kan fastsætte regler om betaling af et gebyr til dækning af udgifterne til etablering af autorisationsordningen.
 7. Stk. 7.
  Uddannelsesinstitutioner, som tilbyder undervisning og udstedelse af beviser i overensstemmelse med regler udstedt i medfør af stk. 2, skal tillige give andre, der ikke er underlagt krav om autorisation, adgang hertil.