Kemikalieloven § 48

 1. § 48
  Tilsynsmyndigheden skal foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, medmindre forholdet er af underordnet betydning.
 2. Stk. 2.
  I de i stk. 1 nævnte situationer skal tilsynsmyndigheden meddele den for forholdet ansvarlige, at det ulovlige forhold, herunder salg af stoffet, blandingen eller varen, skal bringes til ophør. I den forbindelse kan tilsynsmyndigheden derudover påbyde den ansvarlige straks eller inden for en nærmere angivet frist for egen regning at
  1. 1) give efterfølgende oplysning om faren ved stoffet, blandingen eller varen, og hvordan faren kan forebygges,
  2. 2) afhjælpe forhold, som er årsag til faren,
  3. 3) tilbagekalde stoffet, blandingen eller varen fra forhandlere eller brugere og
  4. 4) destruere stoffet, blandingen eller varen på forsvarlig vis.
 3. Stk. 3.
  Forhandlere og brugere af et stof, en blanding eller en vare, som tilbagekaldes efter stk. 2, nr. 3, har pligt til at aflevere stoffet, blandingen eller varen til den ansvarlige efter dennes anvisning.
 4. Stk. 4.
  Såfremt tilsynsmyndigheden ikke modtager oplysninger, der er nævnt i § 38 f, om sammensætningen af et stof, en blanding eller en vare, kan tilsynsmyndigheden forbyde import, salg eller anvendelse af stoffet, blandingen eller varen eller påbyde producenten eller importøren inden for en bestemt frist at udføre eller lade udføre de nødvendige undersøgelser til dokumentation for, at stoffet, blandingen eller varen opfylder de fastsatte krav.
 5. Stk. 5.
  Tilsynsmyndighedens afgørelse efter stk. 1, 2 og 4 kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.