Kemikalieloven § 38 f

 1. § 38 f
  Enhver producent eller importør af et stof, en blanding eller en anden vare skal være i besiddelse af dokumentation for, at stoffet, blandingen eller varen opfylder de krav, der er fastsat i denne lov, i regler fastsat i medfør heraf og i EU-forordninger om de stoffer, blandinger og varer, der er omfattet af loven. Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler om kravene til dokumentationen.
 2. Stk. 2.
  Enhver producent, der sælger et stof eller en blanding, og enhver importør af et stof eller en blanding skal være i besiddelse af følgende oplysninger om stoffet eller blandingen:
  1. 1) Handelsnavn eller -navne,
  2. 2) kemisk navn,
  3. 3) mængden, som sælges eller importeres, og
  4. 4) for blandinger kemisk navn på indholdsstofferne og vægtprocent for de indholdsstoffer, der er klassificeret som farlige eller på anden måde er reguleret.
 3. Stk. 3.
  Hvis det viser sig umuligt for en importør at skaffe oplysninger, der er nævnt i stk. 2, er det tilstrækkeligt, hvis oplysningerne er indsendt til det fælles register for Beskæftigelsesministeriet og Miljøministeriet for stoffer, materialer og produkter (Produktregistret) og importøren har fået en bekræftelse herpå fra Produktregistret, jf. dog stk. 1, § 10, stk. 1, og § 19.
 4. Stk. 4.
  Oplysninger som nævnt i stk. 1-3 skal efter anmodning udleveres til miljøministeren eller tilsynsmyndighederne.