Kemikalieloven § 15 c

  1. § 15 c
    Miljøministeren fastsætter nærmere regler om eksportanmeldelse efter § 15 a og § 15 b, herunder regler om tidspunktet for indleveringen, hvilke oplysninger der skal indleveres, i hvilken form de skal indleveres, og hvilke myndigheder de skal indleveres til samt om bortfald af pligten til at anmelde i særlige situationer. Endvidere fastsætter ministeren regler om de oplysninger, der skal følge de stoffer, blandinger og varer, som eksporteres. Ministeren fastsætter tillige regler om årlige indberetninger om eksporterede mængder af stoffer og blandinger samt om oplysninger om importører og om hvilke myndigheder, der modtager disse indberetninger. Ministeren fastsætter derudover regler om videresendelse af oplysninger om eksporten til importlandet og om videresendelse af importlandets oplysninger til eksportøren.