Kemikalieloven § 30 e

  1. § 30 e
    Ministeren kan bestemme eller fastsætte regler om, at stoffer og blandinger, der har været gjort til genstand for forsøg med dyr for at opfylde kravene i loven, i regler fastsat i medfør af loven eller i EU-forordninger om forhold omfattet af denne lov, ikke må sælges eller importeres.