Kemikalieloven § 43 a

  1. § 43 a
    Miljøministeren kan fastsætte regler om, at visse laboratorier skal etablere et system til styring af beholdninger af meget giftige eller giftige stoffer og blandinger samt stoffer og blandinger, der er klassificerede som akut toksiske i kategori 1, 2 eller 3 eller som specifikt målorgantoksiske efter en enkelt eksponering (STOT SE1), herunder at der skal udpeges en ansvarlig for et sådant system.