Kemikalieloven § 31

  1. § 31
    For at sikre, at en blanding ikke indebærer fare for sundheden eller medfører skade på miljøet, kan ministeren træffe bestemmelse eller fastsætte regler om sammensætningen af blandingen. Der kan herunder stilles krav til, i hvilket omfang og på hvilken måde bestemte stoffer eller stoffer med nærmere angivne egenskaber må forekomme i blandingen. Under samme betingelser kan der stilles krav til, i hvilket omfang urenheder må forekomme i blandingen.
  2. Stk. 2.
    Ministeren kan træffe bestemmelse eller fastsætte regler om blandingens mikrobiologiske renhed.