Indkvarteringsloven
Lov om Indkvartering

KAPITEL 1

ORDINÆR INDKVARTERING.

 1. § 1
  Bestemmelserne om ordinær Indkvartering kommer til Anvendelse overfor de Købstæder, i hvilke Staten har oprettet eller opretter Garnisoner, samt overfor de Landkommuner, i hvilke Staten opretter Garnison, og som er villige til at underkaste sig disse Bestemmelser, jfr. § 1 i Lov Nr. 77 af 12. Marts 1923.
  1. 1. Kvarter til det værnepligtige Mandskab, dog undtaget Sekondløjtnanter og ligestillede,
  2. 2. Staldrum til de til Garnisonen hørende Heste med Undtagelse af Officersheste,
  3. 3. Vagt- og Arrestlokaler, Værksteder, Magasiner m.m.,
  4. 4. Sygestuer eller Sygehuse til Garnisonens syge, samt
  5. 5. Samlings- og Eksercerpladser,
 1. § 2
  Kvarter til Garnisonens Mandskab tilvejebringes af vedkommende Kommune, der enten selv kan opføre Bygninger til denne Brug, jfr. § 4, eller ved Licitation eller paa anden Maade afslutte Overenskomster med private om Tilvejebringelse af de fornødne Kvarterer.
 1. § 3
  Kvartererne skal være sunde og gode, vel vedligeholdte og i det hele byde de indkvarterede fuldt forsvarlige hygiejniske Forhold; de skal være saaledes indrettet, at hver Mand erholder mindst 15 kbm Luftrum og 4,25 kvm Gulvflade. Kvartererne skal være forsynet med 1 Seng pr. Mand og det i øvrigt fornødne Inventar; forsaavidt Sengene er opstillet med Længdeside mod Længdeside, skal Afstanden mellem dem som Regel være 1 m og aldrig under 80 cm. Kvarteret skal af den, der afgiver dette, holdes oplyst og - forsaavidt det paagældende Rum er bestemt til Ophold om Dagen - opvarmet i det Omfang, Aarstiden og Tidspunktet fordrer.
 1. § 4
  Forsaavidt vedkommende Kommune opfører eller træffer Overenskomst med private om Indretning af Bygninger, der særligt og udelukkende er bestemt til Indkvartering, skal Indretningen og Beliggenheden godkendes af Krigsministeriet og Indenrigsministeriet. Naar Kommunen tilvejebringer saadanne særlige Kvarterbygninger (Kaserner), fritages den for de i § 3, 1ste Stk., fastsatte Pligter med Hensyn til Anskaffelse og Vedligeholdelse af Senge og andet løst Inventar samt for Udgifterne til Opvarmning og Belysning. Kasernerne skal være forsynet med de nødvendige Kakkelovne (Varmeapparater), og der skal være indlagt Vand, Elektricitet og saavidt muligt Gas samt være tilvejebragt den fornødne Vandafledning.
 1. § 5
  For de afgivne Kvaterer ydes Godtgørelse efter følgende Regler:
 1. § 6
  Staldrum til Garnisonens Heste tilvejebringes af Kommunen, der enten selv kan opføre Bygninger til dette Brug, jfr. § 8, eller ved Licitation eller paa anden Maade afslutte Overenskomst med private om Tilvejebringelse af fornødent Staldrum.
 1. § 7
  Staldene skal være i forsvarlig Stand, vel vedligeholdte og indrettede med Spiltov, Hække og Krybber; Spiltovene skal være mindst 125 cm brede.
 1. § 8
  Forsaavidt vedkommende Kommune opfører eller træffer Overenskomst med private om Indretning af Bygninger, der særskilt og udelukkende er bestemt til Staldrum for Garnisonens Heste, skal Indretningen og Beliggenheden godkendes af Krigsministeriet og Indenrigsministeriet. Naar Kommunen tilvejebringer saadanne særlige Staldbygninger, fritages den for de i § 7, 2det Stk., fastsatte Pligter med Hensyn til Anskaffelse og Vedligeholdelse af løst Inventar samt for Udgiften til Belysning. I Staldbygningerne skal være indlagt Vand og Elektricitet (Gas), og der skal være tilvejebragt fornøden Vandafledning.
 1. § 9
  Som Godtgørelse for de afgivne Staldrum yder Staten følgende Beløb:
 1. § 10
  Det paahviler Kommunen i fornødent Omfang til Garnisonen at afgive følgende Lokaliteter med det til deres særlige Anvendelse fornødne faste Tilbehør:
 1. § 11
  Kommunen skal - forsaavidt der ikke træffes Overenskomst om anden ordning - til Garnisonen afgive Sygestuer eller et Sygehus med sædvanlig fast Tilbehør og af en saadan Størrelse, at Garnisonens syge under ordinære Sundhedsforhold - herunder dog ogsaa indbefattet mindre og jævnligt forekommende Epidemier - kan optages deri.
 1. § 12
  Kommunen skal til Garnisonens Brug tilvejebringe Samlings- og Eksercerpladser, hvis Beliggenhed, Størrelse og Form skal godkendes af Krigsministeriet og Indenrigsministeriet.
 1. § 13
  Den i §§ 5 (a.), 9 (a.), 10 og 11 omhandlede Ansættelse af de paagældende Bygningers Opførelsessum og Grundenes Værdi bliver at foretage af Indenrigsministeriet og vedkommende Kommune i Forening.
 1. § 14
  Forsaavidt Garnisonsforholdene ændrer sig saaledes, at det maa paaregnes, at de særlige Bygninger, som Kommunen maatte have tilvejebragt til Garnisonens Brug i Henhold til §§ 4, 8, 10 og 11, fremtidig enten slet ikke eller dog ikke i det hidtidige Omfang vil være paakrævede, kan Krigsministeriet meddele Kommunen dette med den Virkning, at den samme tilkommende Godtgørelse fra Staten fra den 1. April eller 1. Oktober, der ligger mindst 3 Maaneder efter Meddelelsen, henholdsvis bortfalder eller fremtidig kun beregnes for de Bygninger, der stadig vil være Brug for.
 1. § 15
  Snarest mulig efter hvert Aars 1. Oktober og 1. April indsender Kommunalraadet til Indenrigsministeriet Opgørelse over den Godtgørelse, som ifølge nærværende Lov tilkommer Kommunen for ordinær Indkvartering i det forløbne Halvaar.
 1. § 16
  Sager angaaende en Kommunes Ydelser efter denne Lov, om hvis Afgørelse der ikke opnaas Enighed mellem Kommunalraadet og Garnisonskommandanten, kan af Kommunalraadet, eller Garnisonskommandanten gennem Krigsministeriet, forelægges Indenrigsministeriet, der efter Forhandling med Krigsministeriet træffer endelig Afgørelse i Sagen.
 1. § 17
  De paa Grundlag af den hidtil gældende Lovgivning før 1. April 1924 mellem Staten og en Række Garnisonskøbstæder afsluttede Overenskomster om Kasernebygninger m.v. forbliver i Kraft, indtil de maatte blive ophævet eller afløst af nye paa Grundlag af denne Lov afsluttede Overenskomster.

KAPITEL 2

EKSTRAORDINÆR INDKVARTERING.

 1. § 18
  Bestemmelserne om ekstraordinær Indkvartering kommer til Anvendelse, naar militære Styrker skal indkvarteres udenfor deres Garnison, samt ved Indkvartering af det Personale, der udsendes af Generalstaben til topografiske Arbejder.
  1. 1. Kvarter - med eller uden Bespisning - til samtlige til den militære Styrke hørende Personer samt Skrivestuer,
  2. 2. Staldrum til samtlige til den militære Styrke hørende Heste,
  3. 3. Vagt- og Arrestlokaler, Værksteder, Magasiner m.m.,
  4. 4. Sygelokaler,
  5. 5. Samlings- og Øvelsespladser,
 1. § 19
  Følgende Kvarterer skal stilles til Raadighed:
 1. § 20
  Som Vinterkvarter til Kornetter, Korporaler, Underkorporaler og dermed ligestillede samt menige i Tiden fra 15. Oktober til 14. Maj skal ydes Soveplads i et til Beboelse egnet sundt og tørt Lokale, der skal være forsynet med en Seng med Sengetøj pr. Mand. De indkvarterede skal derhos have Adgang til et opvarmet og oplyst Værelse.
 1. § 21
  Kvarterværterne er forpligtede til at anvise de indkvarterede Køkkenlejlighed og Kogekar til fri Afbenyttelse samt levere det til Madlavningen fornødne Brændsel.
 1. § 22
  Som Godtgørelse for de ovennævnte Indkvarteringsydelser betaler Staten:
 1. § 23
  Under sammentrængt Kantonnement skal Kravene til Kvarterer i Henhold til § 19 og § 20, 1ste og 1det Pkt., lempes efter Forholdene. Udkræves et af de i § 19 omhandlede Kvarterer kun for et Tidsrum, der maa antages ikke at ville strække sig ud over 14 Dage, maa de paagældende nøjes med de Kvarterer, som efter Omstændighederne kan anvises.
 1. § 24
  De militære Myndigheder kan kræve Staldrum for samtlige de til den indkvarterede Styrke hørende Heste. Staldrummet skal være forsynet med Staldrekvisitter og om fornødent med Belysningsmidler. Kvarterværten skal levere Strøelse og Belysningsmateriale (Petroleum, Gas, Elektricitet).
 1. § 25
  De militære Myndigheder kan kræve sig overladt Brugen af Lokaler, der er egnede til Vagtstuer og Arrestlokaler. Til Vagtstuer og Arrester skal af den, der afgiver dem, leveres fornødent Lys og Brændsel. Derimod paahviler det Militæret selv at tilvejebringe det særlige Inventar (Borde, Bænke m.v.), som maatte udkræves til Brug i Vagten og Arresten.
 1. § 26
  Smedier og andre Værksteder skal i fornødent Omfang stilles til Raadighed for Hærens Bøssemagere og øvrige Haandværkere. Uden Ejerens Indvilgelse maa disse dog kun, naar det er uomgængelig nødvendigt og efter Afdelingschefens Bestemmelse i det enkelte Tilfælde, gøre Brug af Maskiner, Værktøjer, Kul, andet Brændselsmateriale eller elektrisk Kraft.
 1. § 27
  De militære Myndigheder kan i fornødent Omfang kræve sig overladt Brugen af Magasiner og Skure mod en passende Godtgørelse.
 1. § 28
  De indenfor Indkvarteringsomraadet værende Sygehuse skal i saa stor Udstrækning som muligt - under Hensyn til deres Benyttelse iøvrigt - optage syge fra den i Omraadet liggende Styrke for en Betaling, der er 50 procent højere end den Betaling, der er fastsat for Patienter, som fra den Købstad-, Sogne- eller Amtskommune, som ejer Sygehuset, henligger paa dette for privat Regning.
 1. § 29
  Militæret kan kræve sig overladt Brugen af de til Samlings- og Øvelsespladser fornødne Arealer; dog bør besaaede Arealer, Lucernemarker og første Aars Græsmarker saa vidt muligt skaanes for saadan Anvendelse.
 1. § 30
  De ekstraordinære Indkvarteringsydelser rekvireres af vedkommende militære Myndighed hos den civile Øvrighed, i Købstæderne hos Borgmesteren (Magistraten) og paa Landet hos Politimesteren. Ved krigsmæssige Øvelser og iøvrigt i paatrængende Tilfælde kan dog paa Landet Rekvisitionen ske hos vedkommende Sognefoged.
 1. § 31
  Uenighed mellem de militære og civile Myndigheder vedrørende den ekstraordinære Indkvartering afgøres af vedkommende højere militære Myndighed og Amtmanden i Forening. Opnaas ikke Enighed mellem disse om en Afgørelse, forelægges Sagen for Krigsministeriet, der træffer Afgørelse efter Forhandling med Indenrigsministeriet.
 1. § 32
  Nærmere Bestemmelser om, hvad der henhører til de i det foregaaende ommeldte ekstraordinære Indkvarteringsydelser, om Godtgørelsen for disse samt om Fremgangsmaaden ved Tilvejebringelsen af de ekstraordinære Indkvarteringsydelser fastsættes i en af Forsvarsministeren efter Forhandling med Indenrigsministeren udstedt Bekendtgørelse.

KAPITEL 3

 1. § 33
  Forsvarsministeren bemyndiges til, i Tilfælde af Krig, at fastsætte saadanne Ændringer og Tillæg til nærværende Lov, som maatte findes nødvendige af Hensyn til Forsvaret. Der skal herunder kunne træffes Bestemmelse om Rekvisition mod passende Godtgørelse af Genstande og Ydelser, der udkræves til Hærens eller Søværnets Behov, og som ikke paa anden Maade kan tilvejebringes tilstrækkelig hurtigt.
 1. § 34
  Denne Lov træder i Kraft den 1. April 1924.