Indkvarteringsloven § 3

  1. § 3
    Kvartererne skal være sunde og gode, vel vedligeholdte og i det hele byde de indkvarterede fuldt forsvarlige hygiejniske Forhold; de skal være saaledes indrettet, at hver Mand erholder mindst 15 kbm Luftrum og 4,25 kvm Gulvflade. Kvartererne skal være forsynet med 1 Seng pr. Mand og det i øvrigt fornødne Inventar; forsaavidt Sengene er opstillet med Længdeside mod Længdeside, skal Afstanden mellem dem som Regel være 1 m og aldrig under 80 cm. Kvarteret skal af den, der afgiver dette, holdes oplyst og - forsaavidt det paagældende Rum er bestemt til Ophold om Dagen - opvarmet i det Omfang, Aarstiden og Tidspunktet fordrer.