Indkvarteringsloven § 28

  1. § 28
    De indenfor Indkvarteringsomraadet værende Sygehuse skal i saa stor Udstrækning som muligt - under Hensyn til deres Benyttelse iøvrigt - optage syge fra den i Omraadet liggende Styrke for en Betaling, der er 50 procent højere end den Betaling, der er fastsat for Patienter, som fra den Købstad-, Sogne- eller Amtskommune, som ejer Sygehuset, henligger paa dette for privat Regning.