Indkvarteringsloven § 16

  1. § 16
    Sager angaaende en Kommunes Ydelser efter denne Lov, om hvis Afgørelse der ikke opnaas Enighed mellem Kommunalraadet og Garnisonskommandanten, kan af Kommunalraadet, eller Garnisonskommandanten gennem Krigsministeriet, forelægges Indenrigsministeriet, der efter Forhandling med Krigsministeriet træffer endelig Afgørelse i Sagen.