Indkvarteringsloven § 8

  1. § 8
    Forsaavidt vedkommende Kommune opfører eller træffer Overenskomst med private om Indretning af Bygninger, der særskilt og udelukkende er bestemt til Staldrum for Garnisonens Heste, skal Indretningen og Beliggenheden godkendes af Krigsministeriet og Indenrigsministeriet. Naar Kommunen tilvejebringer saadanne særlige Staldbygninger, fritages den for de i § 7, 2det Stk., fastsatte Pligter med Hensyn til Anskaffelse og Vedligeholdelse af løst Inventar samt for Udgiften til Belysning. I Staldbygningerne skal være indlagt Vand og Elektricitet (Gas), og der skal være tilvejebragt fornøden Vandafledning.