Indkvarteringsloven § 23

  1. § 23
    Under sammentrængt Kantonnement skal Kravene til Kvarterer i Henhold til § 19 og § 20, 1ste og 1det Pkt., lempes efter Forholdene. Udkræves et af de i § 19 omhandlede Kvarterer kun for et Tidsrum, der maa antages ikke at ville strække sig ud over 14 Dage, maa de paagældende nøjes med de Kvarterer, som efter Omstændighederne kan anvises.