Indkvarteringsloven § 26

  1. § 26
    Smedier og andre Værksteder skal i fornødent Omfang stilles til Raadighed for Hærens Bøssemagere og øvrige Haandværkere. Uden Ejerens Indvilgelse maa disse dog kun, naar det er uomgængelig nødvendigt og efter Afdelingschefens Bestemmelse i det enkelte Tilfælde, gøre Brug af Maskiner, Værktøjer, Kul, andet Brændselsmateriale eller elektrisk Kraft.