Indkvarteringsloven § 32

  1. § 32
    Nærmere Bestemmelser om, hvad der henhører til de i det foregaaende ommeldte ekstraordinære Indkvarteringsydelser, om Godtgørelsen for disse samt om Fremgangsmaaden ved Tilvejebringelsen af de ekstraordinære Indkvarteringsydelser fastsættes i en af Forsvarsministeren efter Forhandling med Indenrigsministeren udstedt Bekendtgørelse.